فروش، طراحی و اجرای استان تهران

کاربردهای دیوارپوش پی وی سی

طراحی و اجرا برای دیوارپوش سوله های صنعتی

اجرا برای دیوارپوش و دیوار کاذب ویلاها و ساختمان های مسکونی

قابل اجرا برای دیوارپوش پی وی سی و دیوار کاذب کانکس های ثابت و متحرک

قابل اجرا برای دیوارپوش  مجتمع های تجاری و اداری

قابل اجرا دردیوارپوش انبارها ، سالن های مرغداری و....

اجرای دیوارپوش و دیوار کاذب مدارس ، بیمارستان ها ، سالن های ورزشی ، سالن های فرهنگی و ...

اجرای دیوارپوش پی وی سی در فضای داخلی فرودگاه ها ، راه آهن و ...

Keywords: