فروش، طراحی و اجرای استان تهران

عناصر تشکیل دهنده فضا در طراحی داخلی. شرکت آذران پلاست رسا

فضا در طراحی داخلی

فضا ، اصلی ترین عنصر در معماری داخلی و مهمترین عامل در طراحی داخلی است. ما در میان فضاهای بسته یا باز حرکت و فعالیت می کنیم . بایکدیگر و اشیای پیرامون خود رابطه برقرار می کنیم و زیبایی های زندگی ، لطافت نسیم ، گرمای خورشید را در آن تجربه می کنیم به همین دلیل فضای معماری هم به لحاظ احساسی و هم از جنبه زیبایی با کیفیات فوق عجین می شود . فضا ذاتا شکل خاصی ندارد و با وجود عناصر مادی و رابطه متقابل آنها با ما و با یکدیگر نعریف می شود و معنی پیذا می کند.عناصر هندسی مانند نقطه ، خط ، صفحه و حجم می توانند با هم ترکیب شوند و فضا را محدود و مشخص کنند. این عناصر اساسی در قالب عناصر اساسی در قالب عناصر خطی مانند تیرها و ستون ها و عناصر صفحه ای شکل مانند کف ها ، دیوارها ، بام ها در شکل گیری فضاها با هم ترکیب می شوند.طراحی داخلی

فرم ، شکل و کیفیت عناصر تعریف کننده فضا را مشخص می کند.

زمانی که ما از کلماتی مانند اتاق نشیمن، بالکن ، انبار حیاط برای طراحی داخلی  صحبت می کنیم فقط منظورمان عملکرد ، بزرگی یا کوچکی فضاها نیست،بلکه توجه به تفاوت مقیاس تناسب ، کیفیت نور ، ماهیت سطوح محصورکننده فضانحوه ارتباط با فضاهای مجاور و طبیعت و ... موردنظر ما است.باید قبل از اینکه به بررسی تفضیلی عناصر تشکیل دهنده فضای   دکوراسیون داخلی  ، یعنی کف ، دیوار ، سقف ، درها و ...بپردازیم لازم است ابتدا عناصر تشکیل دهنده هریک از آنها یعنی نقطه ، خط ، سطح و ...بشناسیم و با ویژگی آنها آشنا شویم.

Keywords: