فروش، طراحی و اجرای استان تهران

شیوه های مختلف طراحی داخلی . نمایندگی شرکت آذران پلاست رسا

طراحی داخلی با تاکید بر روابط فضاها :

طراحی داخلی معماری راه های مختلفی داردو هر مسئله معماری می تواند با تاکید بر عملکرد فضاها و روابط منطقی آنها با دیاگرام ارتبتطی فضاها شروع شود . در دیاگرام ارتباطی عملکردها و روابط بین عملکردها ، سلسله مراتب و دسته بندی فضاها و موقعیت ورودی در فشرده ترین صورت ممکن طراحی می شود.

در یک طراحی داخلی مناسب برای فضا هر یک از فضاها  در بهترین موقعیت ممکن قرار می گیرد .نور ، گرمای طبیعی ، دید و منظر فضاها و دسترسی به ساختمان به بهترین نحو ممکن تامین می شود و بهترین ارتبتط بین فضاهای باز و بسته برقرار می گردد. یعنی هر فضا با حفظ بهترین روابط در مناسب ترین مکان ممکن قرار می گیرد.

طراحی داخلی با تاکید بر تفکیک عرصه ها :

در این قسمت از طراحی داخلی توجه به تفکیک عرصه ها و حرکت خانواده و مهمان و تفیک عرصه های خصوصی از حوزه های خانوادگی و عمومی قابل توجه است. ابتدا حوزه مهمان و حوزه خانواده در دو عرصه مستقل و در مجاورت هم مکان یابی می شوند.و تفکیک بین عرصه خصوصی از عرصه خانوادگی و عمومی به وجود می آید.

طراحی داخلی بر اساس فضاهای بسته و فضاهای باز :

طراحی داخلی بر اساس فضاها به دو دسته بسته و باز صورت می گیرد . بعضی از فضاها مانند حمامم ، انباری و اتاق خواب نسبت به فضاهای دیگر پنجره بازشو کمتری دارند. گروه دیگری از فضاها مانند فضای نشیمن ، پذیرایی نیاز به ارتباط قوی تری با فضای باز داشته و از پنجره های بزرگتری برخوردارند. فضای نشیمن و اتق خواب ها با پنجره و دید وسیع در جبهه آفتاب یر و فضاهای فرعی و خدماتی پشت به صداهای مزاحم و باد سرد زمستای مکان یابی می شوند.

Keywords: