فروش، طراحی و اجرای استان تهران

طراحی داخلی ساختمان شرکت آذران پلاست رسا

طراحی داخلی شامل برنامه ریزی، جانمایی و طراحی فضاهای داخلی در درون ساختمان هاست. این بسترهای فیزیکی
نیازهای ما از قبیل سرپناه و محافظت را بر آورده می کنند، صحنه هایی را خلق کرده تا شکل فعالیت های ما را متاثر
سازند، توقعات مان را پرورش داده و ایده هایی را بیان می کنند که در راستای عملکردهای ماست و دید، نگرش و
شخصیت ما را تحت تاثیر قرار می دهند. بنابراین منظور از طراحی داخلی بهبود عملی و کاربردی، تقویت زیبا شناختی و
گسترش روانشناسی کیفیت زندگی در فضاهای داخلی است. در طراحی داخلی عناصر انتخاب شده بر طبق معیارهای
کاربردی، زیبا شناختی و رفتاری به صورت الگوهای سه بعدی مرتب می شوند. ارتباط بین عناصر ایجاد شده از طریق این
الگو نهایتا کیفیت بصری و تناسب کاربردی فضای داخلی را مشخص کرده و چگونگی درک و استفاده از آن را تحت تاثیر
قرار می دهد. اولین قدم در این راه تعریف مسئله طراحی است. این تعریف باید مشخص کند که چه اهداف و آرمان هایی
مد نظر است و چگونه می توان به آنها دست یافت. در تعریف مسئله طراحی ابتدا نیازهای مشتری (چه کسی،چه چیزی،چه
موقع، کجا، چطور، چرا؟) شناسایی شده و بعد از آن جنبه های مختلف مسئله تحلیل می شود.

برنامه ریزی
معیار اصلی برای قضاوت در مورد موفقیت یک طراحی داخلی این است که آیا آن عملی است یا نه. طراحی بدین منظور
صورت میگیرد که عملکرد فضاهای داخلی را بهتر کرده و کار و فعالیت ها در آن فضا با راحتی،آرامش و لذت بیشتری
صورت گیرد. البته کاربرد صحیح یک طرح  برای طراحی داخلی مستقیما به اهداف مورد نظر کسانی که به آن عادت کرده و از آن استفاده می کنند و به ابعاد و توانایی فیزیکی آنها نیز بستگی دارد. برای فهمیدن و در نهایت برآورده کردن نقش و هدف یک فضای داخلی لازم است که طراح با دقت کاربردی بودن و شرایط فعالیت را در آن فضا مورد تحلیل قرار دهد.

 

Keywords: